W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników naszych usług oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, publikujemy niniejszą Politykę Prywatności, w której wyjaśniamy i informujemy w jaki sposób przetwarzamy i zabezpieczamy dane osobowe pozyskiwane podczas korzystania z serwisu lub korzystania z innych usług.

Przywiązujemy szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis Internetowy (dalej: „Serwis”), w związku z czym dokładamy najwyższej staranności, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz zgodność przetwarzania z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

W naszym Serwisie stosujemy także pliki cookie i podobne technologie. Z informacjami na temat zasad ich działania można zapoznać się na stronie Polityka cookies

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka GROWNOW sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000897332, NIP: 7010707288, Regon: 36791860100000, zwana dalej „Administratorem”.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji uprawnień, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@grow.pl

Personal data may also be processed by other members of the group of companies: Group One
A list of the entities and their locations can be found below.

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane, które użytkownik przekazuje lub pozostawia korzystając z Serwisu, np. za pośrednictwem formularzy, plików cookies (w tym numery ID, dane „user agent” przeglądarki internetowej).

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Reklama i marketing

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu realizowania działań marketingowych. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości dostarczania użytkownikowi treści marketingowych przez Administratora lub jego partnerów.

Działania reklamowe i marketingowe mogą polegać na:

Reklamie kontekstowej: wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przechowujemy przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu.

Reklamie behawioralnej: wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom. Dane osobowe użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii są przetwarzane przez administratora i zaufanych partnerów dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas profilowanie użytkowników. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane przechowujemy do czasu wycofania zgody.

Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na stosowanie reklamy behawioralnej, otrzyma treści marketingowe, które mogą nie być dopasowane do jego zainteresowań i potrzeb.

Innych formach:  marketingu bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe). Dane osobowe są wykorzystywane w celu kierowania do użytkownika treści marketingowych np. SMS/MMS, telefonicznie. Takie działania będą podejmowane wyłącznie w przypadku uzyskania zgody użytkownika na otrzymywanie treści handlowych, lub udostępnienia przez użytkownika jego danych w tym celu. Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie treści handlowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody. Prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przechowujemy przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu.

Profilowanie

Zebrane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w celu realizowania działań marketingowych (reklama behawioralna). Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonywana jest ocena wybranych czynników dotyczących użytkowników (np. odwiedzane strony, klikane treści, przeglądane informacje), w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Na tej podstawie użytkownikowi dostarczane są treści marketingowe, dostosowane do jego potrzeb, zainteresowań.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TIK TOK, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności Administratora oraz promowania wydarzeń, usług i produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przechowujemy przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu.

4. Udostępnianie danych

Administrator nie przekazuje danych osobowych organizacjom międzynarodowym. 

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (w skrócie: EOG). Ponieważ poziom ochrony danych osobowych w krajach nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego może różnić się od poziomu zapewnianego przez prawo europejskie, przekazanie danych osobowych odbywa się z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, w tym z zastosowaniem zabezpieczeń opisanych w rozdziale V RODO. W szczególności stosowane są standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

W sytuacji, gdy będzie to konieczne, Administrator w zakresie niezbędnym udostępni dane osobowe podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, np. obsługi teleinformatycznej Serwisu, doradztwo prawne.

Dane osobowe mogą zostać przekazane naszym Zaufanym Partnerom. 

Dane mogą być udostępniane partnerom, w szczególności spółkom należącym do grupy kapitałowej Group One, w celu przedstawienia oferty.

4. Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych:

Administrator wniosek użytkownika udostępni użytkownikowi dotyczące go dane osobowe i odpowie na pytania dotyczące ich przetwarzania.

b) Prawo do żądania sprostowania danych osobowych

Jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, wówczas użytkownik może skierować do Administratora żądanie sprostowania dotyczących go danych osobowych.

c) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli prawa, interesy i wolności użytkownika przeważają nad prawami i obowiązkami oraz interesami Administratora w korzystaniu z danych osobowych, zakres przetwarzania danych osobowych zostanie ograniczony lub dane osobowe zostaną usunięte.

d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Istnieje kilka sytuacji, w których użytkownik może żądać ograniczenia wykorzystywania przez nas dotyczących go danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadki, gdy:

e) Prawo do żądania usunięcia danych

Istnieją sytuacje, w których użytkownik może żądać usunięcia dotyczących go danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadków, gdy:

f) Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych umożliwia przekazywanie danych osobowych pomiędzy organizacjami. Dotyczy danych, które nam dostarczyłeś. Skorzystanie z niego będzie możliwe w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody lub umowy.

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. organu zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.